Displaying 21 - 29 of 29
# QR Code หัวเรื่อง และ Short URL ยอดเข้าชม วันหมดอายุ Last visited
21
ว5/2566 | หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 5 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 | หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ครองตำแหน่งเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w5-2566396 - 5 minutes 57 seconds ago
22
ว1/2566 | นร 1019.2/ว 1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 เรื่อง การดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w1-2566100 - 3 weeks 2 days ago
23
การสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ

https://shorturl.ocsc.go.th/qr/Engagement-Index6,321 - 5 hours 50 minutes ago
24
ว19/2565 | นร 1006/ว 19 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งกรณีการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นระหว่างการลา

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w19-25651,600 - 46 minutes 51 seconds ago
25
ว18/2565 | หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/ว 18 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 | แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ ||>>คำค้น: New Normal

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w18-25655,756 - 2 hours ago
26
ว16/2565 | หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. นร 1012.1/ว 16 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 | หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w16-2565196 - 1 month ago
27
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.3/74 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565 | การปรับปรุงรายชื่อสถานพยาบาลสำหรับตรวจสุขภาพร่างกายและจิตใจสำหรับข้าราชการพลเรือนซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ที่จะให้รับราชการต่อไป

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/74-256564 - 2 weeks 3 days ago
28
ว7/2558 | นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w7-25581,742 - 1 hour 23 minutes ago
29
ว6/2553 | นร 1011/ว 6 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการขอยกเว้นให้เข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w6-255314 - 1 month 3 weeks ago