/74-2565

หนังสือเวียน 74/2565

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.3/74 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565 | การปรับปรุงรายชื่อสถานพยาบาลสำหรับตรวจสุขภาพร่างกายและจิตใจสำหรับข้าราชการพลเรือนซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ที่จะให้รับราชการต่อไป

 


 
https://shorturl.ocsc.go.th/circular/74-2565
 
คัดลอก Short URL นี้ไปใช้งาน
 
หากระบบ redirect ไม่ทำงานให้คลิกที่ QR Code