Displaying 1 - 20 of 29
# QR Code หัวเรื่อง และ Short URL ยอดเข้าชม วันหมดอายุ Last visited
1
ว11/2567 | หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 11 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 | หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w11-256731 - 9 minutes 33 seconds ago
2
ว10/2567 | หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 10 เมษายน 2567 | กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ. 2567 และกฎ ก.พ. ว่าด้วย การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2567

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w10-256713 - 4 minutes 2 seconds ago
3
ว9/2567 | หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.3/ว 9 ลงวันที่ 9 เมษายน 2567 | การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง | |>> คำค้น: การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการใหม่(เงินเดือนแรกบรรจุ), การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ตามนโยบายรัฐบาล

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w9-256746 - 24 minutes 54 seconds ago
4
ว8/2567 | หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1002.1/ว 8 ลงวันที่ 5 เมษายน 2567 | ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2567

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w8-2567378 - 1 hour 2 minutes ago
5
ว7/2567 | หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 7 ลงวันที่ 5 เมษายน 2567 | การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w7-25671 - 1 month ago
6
ว3/2567 | หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 3 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 | หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w3-2567449 - 53 minutes 22 seconds ago
7
ว2/2567 | หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 2 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 | การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w2-25674 - 54 minutes 24 seconds ago
8
ว1/2567 | หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.3/ว 1 ลงวันที่ 15 มกราคม 2567 | การปรับปรุงแนวทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w1-256738 - 15 minutes 17 seconds ago
9
ว20/2566 | หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 20 ลงวันที่ 20 กันยายน 2566 | การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา หรือ ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. หรือ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w20-2566880 - 1 hour ago
10
ว19/2566 | นร 1004/ว 19 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w19-256663 - 17 hours 37 minutes ago
11
25 กรกฎาคม 2566 | ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงาน ก.พ.

https://shorturl.ocsc.go.th/qr/service-channel7,646 - 59 minutes 18 seconds ago
12
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงาน ก.พ.

https://shorturl.ocsc.go.th/qr/service1,012 - 1 minute 27 seconds ago
13
ว16/2566 | นร 1011/ว 16 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เรื่อง แนวทางการลงโทษข้าราชการที่กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w16-25662,543 - 23 minutes 46 seconds ago
14
ว15/2566 | นร 1001/ว 15 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เรื่อง คู่มือการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w15-256612 - 2 months ago
15
ก.พ.ค. ติดตามสถานะเรื่องอุทธรณ์/ร้องทุกข์ : สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม

https://shorturl.ocsc.go.th/qr/serviceMerit1,182 - 18 minutes 54 seconds ago
16
ว14/2566 | นร 1012.3/ว 14 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เรื่อง แนวทางการป้องกันการก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w14-25661,110 - 16 minutes 43 seconds ago
17
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร0913/ว 3 - เอกสารที่เกี่ยวข้อง - การพิจารณาดำเนินการตามมาตรา 22 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

https://shorturl.ocsc.go.th/r/9903f305321 - 29 minutes 43 seconds ago
18
ว12/2566 | นร 1006/ว 12 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เรื่อง การโอนและบรรจุกลับข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w12-25661,080 - 54 minutes 14 seconds ago
19
ว9/2566 | นร 1008/ว 9 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ 3 ตำแหน่ง - นักรังสีการแพทย์, นักฟิสิกส์การแพทย์, นักสาธารณสุข

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w9-256612,094 - 29 minutes 18 seconds ago
20
ว6/2566 | หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 6 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 | การส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. สามัญซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่พิจารณาตามมาตรา 97 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิดแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกัน

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w6-25661,725 - 19 seconds ago