Displaying 1 - 20 of 20
# QR Code หัวเรื่อง และ Short URL ยอดเข้าชม วันหมดอายุ Last visited
1
ว20/2566 | นร 1006/ว 20 ลงวันที่ 20 กันยายน 2566 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา หรือ ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. หรือ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w20-2566746 - 1 hour 10 minutes ago
2
ว19/2566 | นร 1004/ว 19 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w19-256659 - 4 hours 42 minutes ago
3
25 กรกฎาคม 2566 | ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงาน ก.พ.

https://shorturl.ocsc.go.th/qr/service-channel4,327 - 4 minutes 30 seconds ago
4
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงาน ก.พ.

https://shorturl.ocsc.go.th/qr/service571 - 3 minutes 19 seconds ago
5
ว16/2566 | นร 1011/ว 16 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เรื่อง แนวทางการลงโทษข้าราชการที่กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w16-25661,938 - 2 hours 10 minutes ago
6
ว15/2566 | นร 1001/ว 15 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เรื่อง คู่มือการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w15-25669 - 2 weeks 2 days ago
7
ก.พ.ค. ติดตามสถานะเรื่องอุทธรณ์/ร้องทุกข์ : สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม

https://shorturl.ocsc.go.th/qr/serviceMerit635 - 16 hours 45 minutes ago
8
ว14/2566 | นร 1012.3/ว 14 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เรื่อง แนวทางการป้องกันการก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w14-25661,019 - 18 minutes 28 seconds ago
9
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร0913/ว 3 - เอกสารที่เกี่ยวข้อง - การพิจารณาดำเนินการตามมาตรา 22 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

https://shorturl.ocsc.go.th/r/9903f305228 - 13 hours 52 minutes ago
10
ว12/2566 | นร 1006/ว 12 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เรื่อง การโอนและบรรจุกลับข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w12-2566888 - 3 hours 27 minutes ago
11
ว9/2566 | นร 1008/ว 9 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ 3 ตำแหน่ง - นักรังสีการแพทย์, นักฟิสิกส์การแพทย์, นักสาธารณสุข

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w9-256611,095 - 16 minutes 22 seconds ago
12
ว5/2566 | นร 1006/ว 5 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ครองตำแหน่งเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w5-2566136 - 7 hours 17 minutes ago
13
ว6/2566 | นร 1011/ว 6 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. สามัญซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่พิจารณาตามมาตรา 97 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิดแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกัน

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w6-25661,497 - 11 minutes 18 seconds ago
14
ว1/2566 | นร 1019.2/ว 1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 เรื่อง การดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w1-256697 - 1 month 1 week ago
15
การสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ

https://shorturl.ocsc.go.th/qr/Engagement-Index5,495 - 1 minute 35 seconds ago
16
ว19/2565 | นร 1006/ว 19 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งกรณีการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นระหว่างการลา

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w19-25651,428 - 15 minutes 55 seconds ago
17
ว18/2565 | นร 1012.2/ว 18 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w18-25655,422 - 1 hour 2 minutes ago
18
นร 1012.3/74 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565 การปรับปรุงรายชื่อสถานพยาบาลสำหรับตรวจสุขภาพร่างกายและจิตใจสำหรับข้าราชการพลเรือนซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ที่จะให้รับราชการต่อไป

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/74-256561 - 3 hours 23 minutes ago
19
ว7/2558 | นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w7-25581,004 - 28 minutes 28 seconds ago
20
ว6/2553 | นร 1011/ว 6 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการขอยกเว้นให้เข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w6-255313 - 4 hours 36 minutes ago