Displaying 1 - 4 of 4
# Short URL ยอดเข้าชม QR Code หัวเรื่อง วันหมดอายุ Last visited
1
https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w1-2566
12
นร 1019.2/ว 1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 เรื่อง การดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ - 35 minutes 59 seconds ago
2
https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w19-2565
836
นร 1006/ว 19 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งกรณีการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นระหว่างการลา - 17 minutes 43 seconds ago
3
https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w18-2565
1,383
นร 1012.2/ว 18 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ - 16 hours 14 minutes ago
4
https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w7-2558
140
นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ - 42 minutes 48 seconds ago