w16-2565

หนังสือเวียน 16/2565

ว16/2565 | หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. นร 1012.1/ว 16 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 | หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 


 
https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w16-2565
 
คัดลอก Short URL นี้ไปใช้งาน
 
หากระบบ redirect ไม่ทำงานให้คลิกที่ QR Code