w6-2553

หนังสือเวียน 6/2553

ว6/2553 | นร 1011/ว 6 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการขอยกเว้นให้เข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

 


 
https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w6-2553
 
คัดลอก Short URL นี้ไปใช้งาน
 
หากระบบ redirect ไม่ทำงานให้คลิกที่ QR Code