w5-2566

หนังสือเวียน 5/2566

ว5/2566 | หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 5 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 | หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ครองตำแหน่งเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)

 


 
https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w5-2566
 
คัดลอก Short URL นี้ไปใช้งาน
 
หากระบบ redirect ไม่ทำงานให้คลิกที่ QR Code