Displaying 1 - 6 of 6
# Short URL ยอดเข้าชม QR Code หัวเรื่อง วันหมดอายุ Last visited
1
https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w18-2565
5,131
นร 1012.2/ว 18 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ - 1 day 6 hours ago
2
https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w19-2565
1,117
นร 1006/ว 19 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งกรณีการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นระหว่างการลา - 3 hours 37 minutes ago
3
https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w7-2558
403
นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ - 1 day 8 hours ago
4
https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w1-2566
64
นร 1019.2/ว 1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 เรื่อง การดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ - 1 day 8 hours ago
5
https://shorturl.ocsc.go.th/circular/74-2565
37
นร 1012.3/74 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565 การปรับปรุงรายชื่อสถานพยาบาลสำหรับตรวจสุขภาพร่างกายและจิตใจสำหรับข้าราชการพลเรือนซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ที่จะให้รับราชการต่อไป - 1 day 8 hours ago
6
https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w6-2566
720
นร 1011/ว 6 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. สามัญซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่พิจารณาตามมาตรา 97 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิดแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกัน - 1 hour 9 minutes ago