Displaying 1 - 20 of 29
# QR Code หัวเรื่อง และ Short URL ยอดเข้าชม วันหมดอายุ Last visited
1
ว2/2567 | หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 2 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 | การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w2-25676 - 3 weeks 1 day ago
2
ว6/2553 | นร 1011/ว 6 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการขอยกเว้นให้เข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w6-255316 - 1 day 23 hours ago
3
ว14/2566 | นร 1012.3/ว 14 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เรื่อง แนวทางการป้องกันการก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w14-25661,119 - 2 hours 19 minutes ago
4
ก.พ.ค. ติดตามสถานะเรื่องอุทธรณ์/ร้องทุกข์ : สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม

https://shorturl.ocsc.go.th/qr/serviceMerit1,463 - 44 minutes 17 seconds ago
5
ว16/2566 | นร 1011/ว 16 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เรื่อง แนวทางการลงโทษข้าราชการที่กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w16-25662,691 - 17 hours 20 minutes ago
6
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงาน ก.พ.

https://shorturl.ocsc.go.th/qr/service1,188 - 1 day 17 hours ago
7
25 กรกฎาคม 2566 | ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงาน ก.พ.

https://shorturl.ocsc.go.th/qr/service-channel7,705 - 6 days 13 hours ago
8
ว20/2566 | หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 20 ลงวันที่ 20 กันยายน 2566 | การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา หรือ ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. หรือ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w20-2566885 - 2 days 23 hours ago
9
ว19/2566 | นร 1004/ว 19 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w19-256663 - 1 month 3 weeks ago
10
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร0913/ว 3 - เอกสารที่เกี่ยวข้อง - การพิจารณาดำเนินการตามมาตรา 22 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

https://shorturl.ocsc.go.th/r/9903f305369 - 23 hours 33 minutes ago
11
ว12/2566 | นร 1006/ว 12 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เรื่อง การโอนและบรรจุกลับข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w12-25661,132 - 4 minutes 34 seconds ago
12
ว9/2566 | นร 1008/ว 9 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ 3 ตำแหน่ง - นักรังสีการแพทย์, นักฟิสิกส์การแพทย์, นักสาธารณสุข

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w9-256612,200 - 13 hours 7 minutes ago
13
ว18/2565 | หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/ว 18 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 | แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ ||>>คำค้น: New Normal

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w18-25655,993 - 58 minutes 27 seconds ago
14
ว19/2565 | นร 1006/ว 19 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งกรณีการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นระหว่างการลา

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w19-25651,616 - 2 weeks 3 days ago
15
ว7/2558 | นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w7-25581,929 - 1 month 3 weeks ago
16
การสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ

https://shorturl.ocsc.go.th/qr/Engagement-Index6,364 - 1 day 16 hours ago
17
ว1/2566 | นร 1019.2/ว 1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 เรื่อง การดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w1-2566104 - 13 hours 23 minutes ago
18
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.3/74 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565 | การปรับปรุงรายชื่อสถานพยาบาลสำหรับตรวจสุขภาพร่างกายและจิตใจสำหรับข้าราชการพลเรือนซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ที่จะให้รับราชการต่อไป

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/74-256567 - 1 hour 32 minutes ago
19
ว5/2566 | หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 5 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 | หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ครองตำแหน่งเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w5-2566646 - 14 hours 58 minutes ago
20
ว6/2566 | หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 6 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 | การส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. สามัญซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่พิจารณาตามมาตรา 97 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิดแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกัน

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w6-25661,774 - 17 hours 18 minutes ago