w20-2566

หนังสือเวียน 20/2566

ว20/2566 | หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 20 ลงวันที่ 20 กันยายน 2566 | การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา หรือ ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. หรือ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

 


 
https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w20-2566
 
คัดลอก Short URL นี้ไปใช้งาน
 
หากระบบ redirect ไม่ทำงานให้คลิกที่ QR Code