nogiftpolicy2567

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 


 
https://shorturl.ocsc.go.th/qr/nogiftpolicy2567
 
คัดลอก Short URL นี้ไปใช้งาน
 
หากระบบ redirect ไม่ทำงานให้คลิกที่ QR Code