hrw1

แบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ (ว ๑/๒๕๖๕): สำหรับผู้รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ

 


 
https://shorturl.ocsc.go.th/qr/hrw1
 
คัดลอก Short URL นี้ไปใช้งาน
 
หากระบบ redirect ไม่ทำงานให้คลิกที่ QR Code