WebsiteSurvey

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. (โฉมใหม่)

 


 
https://shorturl.ocsc.go.th/qr/WebsiteSurvey
 
คัดลอก Short URL นี้ไปใช้งาน
 
หากระบบ redirect ไม่ทำงานให้คลิกที่ QR Code