w15-2566

หนังสือเวียน 15/2566

ว15/2566 | นร 1001/ว 15 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เรื่อง คู่มือการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ

 


 
https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w15-2566
 
คัดลอก Short URL นี้ไปใช้งาน
 
หากระบบ redirect ไม่ทำงานให้คลิกที่ QR Code