w10-2567

หนังสือเวียน 10/2567

ว10/2567 | หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 10 เมษายน 2567 | กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ. 2567 และกฎ ก.พ. ว่าด้วย การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2567

 


 
https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w10-2567
 
คัดลอก Short URL นี้ไปใช้งาน
 
หากระบบ redirect ไม่ทำงานให้คลิกที่ QR Code