w1-2567

หนังสือเวียน 1/2567

ว1/2567 | หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.3/ว 1 ลงวันที่ 15 มกราคม 2567 | การปรับปรุงแนวทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 


 
https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w1-2567
 
คัดลอก Short URL นี้ไปใช้งาน
 
หากระบบ redirect ไม่ทำงานให้คลิกที่ QR Code