wfa_officer

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ (สำหรับข้าราชการ)

 


 
https://shorturl.ocsc.go.th/qr/wfa_officer
 
คัดลอก Short URL นี้ไปใช้งาน
 
หากระบบ redirect ไม่ทำงานให้คลิกที่ QR Code