wfa_citizen

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (สำหรับประชาชน)

 


 
https://shorturl.ocsc.go.th/qr/wfa_citizen
 
คัดลอก Short URL นี้ไปใช้งาน
 
หากระบบ redirect ไม่ทำงานให้คลิกที่ QR Code