exw1

แบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ (ว ๑/๒๕๖๕) : สำหรับผู้รับการประเมิน

 


 
https://shorturl.ocsc.go.th/qr/exw1
 
คัดลอก Short URL นี้ไปใช้งาน
 
หากระบบ redirect ไม่ทำงานให้คลิกที่ QR Code