Displaying 1 - 20 of 29
# QR Code หัวเรื่อง และ Short URL ยอดเข้าชม วันหมดอายุ Last visited
1
ว15/2566 | นร 1001/ว 15 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เรื่อง คู่มือการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w15-256612 - 2 months ago
2
ว16/2565 | หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. นร 1012.1/ว 16 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 | หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w16-2565196 - 1 month 2 weeks ago
3
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.3/74 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565 | การปรับปรุงรายชื่อสถานพยาบาลสำหรับตรวจสุขภาพร่างกายและจิตใจสำหรับข้าราชการพลเรือนซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ที่จะให้รับราชการต่อไป

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/74-256564 - 1 month ago
4
ว7/2567 | หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 7 ลงวันที่ 5 เมษายน 2567 | การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w7-25671 - 1 month ago
5
ว1/2566 | นร 1019.2/ว 1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 เรื่อง การดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w1-2566101 - 3 weeks 1 day ago
6
ว6/2553 | นร 1011/ว 6 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการขอยกเว้นให้เข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w6-255315 - 3 hours 52 minutes ago
7
ว19/2566 | นร 1004/ว 19 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w19-256663 - 17 hours 37 minutes ago
8
ว2/2567 | หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 2 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 | การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w2-25674 - 54 minutes 24 seconds ago
9
ว7/2558 | นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w7-25581,929 - 19 hours 52 minutes ago
10
ว1/2567 | หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.3/ว 1 ลงวันที่ 15 มกราคม 2567 | การปรับปรุงแนวทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w1-256738 - 15 minutes 17 seconds ago
11
ว20/2566 | หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 20 ลงวันที่ 20 กันยายน 2566 | การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา หรือ ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. หรือ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w20-2566880 - 1 hour ago
12
ว10/2567 | หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 10 เมษายน 2567 | กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ. 2567 และกฎ ก.พ. ว่าด้วย การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2567

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w10-256713 - 4 minutes 2 seconds ago
13
ว8/2567 | หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1002.1/ว 8 ลงวันที่ 5 เมษายน 2567 | ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2567

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w8-2567378 - 1 hour 2 minutes ago
14
ว3/2567 | หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 3 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 | หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w3-2567449 - 53 minutes 22 seconds ago
15
ว14/2566 | นร 1012.3/ว 14 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เรื่อง แนวทางการป้องกันการก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w14-25661,110 - 16 minutes 43 seconds ago
16
ว9/2566 | นร 1008/ว 9 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ 3 ตำแหน่ง - นักรังสีการแพทย์, นักฟิสิกส์การแพทย์, นักสาธารณสุข

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w9-256612,094 - 29 minutes 18 seconds ago
17
การสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ

https://shorturl.ocsc.go.th/qr/Engagement-Index6,347 - 7 hours 5 minutes ago
18
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงาน ก.พ.

https://shorturl.ocsc.go.th/qr/service1,014 - 40 minutes 42 seconds ago
19
ว19/2565 | นร 1006/ว 19 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งกรณีการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นระหว่างการลา

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w19-25651,615 - 5 hours 10 minutes ago
20
ว16/2566 | นร 1011/ว 16 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เรื่อง แนวทางการลงโทษข้าราชการที่กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w16-25662,544 - 3 minutes 15 seconds ago