w9-2523

หนังสือเวียน 9/2523

ว9/2523 | สร 0711/ว 9 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2523 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง

 


 
https://shorturl.ocsc.go.th/circular/w9-2523
 
คัดลอก Short URL นี้ไปใช้งาน
 
หากระบบ redirect ไม่ทำงานให้คลิกที่ QR Code